امروز: جمعه 8 بهمن 1400

آخرین بروزرسانی: 1400/11/08 08:30:10

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/06 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 2 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/02 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 29 دی ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/29 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 26 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/26 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 24 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/24 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 20 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/20 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 18 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/18 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

1400/09/28 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 27 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/27 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/26 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 22 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/22 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/20 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/17 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/14 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 11 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/11 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 7 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/07 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 3 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/03 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 30 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/30 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 24 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/24 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 22 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/22 13:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 19 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/19 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 16 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/16 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 13 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/13 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 4 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/04 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 1 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/01 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 30 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/30 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/26 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/24 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 21 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/21 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 18 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/18 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 16 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/16 13:09

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 12 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 13:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 11 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 08:14

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 10 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/10 13:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 6 مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/06 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 3 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/03 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/31 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/28 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 23 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/23 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/20 07:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/17 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 شهریور ماه 1400

#پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/14 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 13 شهریور ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/13 23:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

1400/06/09 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 8 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/08 16:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/07 14:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 6 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/06 13:25

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 2 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/02 16:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 30 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/30 08:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/29 08:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 27 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/27 10:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/25 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 24 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/24 13:05

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 23 مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/23 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/22 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/21 11:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 18 مرداد ماه 140۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/18 17:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/17 13:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 16 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/16 14:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/15 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/13 13:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 12 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 12 مرداد ماه 1400

1400/05/12 13:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه ۱۱ مرداد ماه

1400/05/11 14:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/10 13:22

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 مرداد ماه 1400

1400/05/09 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/08 16:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/08 16:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400

1400/05/06 14:32

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/05 12:54

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور دوشنبه 4 مرداد ماه ۱۴۰۰

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور دوشنبه 4 مرداد ماه ۱۴۰۰

1400/05/04 13:28

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور یکشنبه 3 مرداد ماه ۱۴۰۰

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/03 17:45

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور شنبه 2 مرداد ماه ۱۴۰۰

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/02 14:23

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ کانال هواشناسی استان کردستان

1400/05/01 17:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور پنج شنبه 31 تیر ماه ۱۴۰۰

از اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻮ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز آﺳﻤﺎن ﺻﺎف و آﻓﺘﺎﺑﯽ )از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

1400/04/31 13:13

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور چهارشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰

1400/04/30 21:17

پیش بینی وضعیت جوی استان کردستان تا 5 روز آینده از امروز سه شنبه 29 تیرماه 1400

سرعت وزش باد در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گاها شدید است.

1400/04/29 13:14

بولتن پیش بینی 5 روزه هوای استان کردستان تا پایان تیر ماه 1400

بررسی و تحلیل نقشه های تراز میانی حاکی از استقرار هوای نسبتا آرام بر سطح منطقه است.

1400/04/27 13:40