امروز: سه شنبه 5 تیر 1403

آخرین بروزرسانی: 1403/04/05 01:52:13

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
پیش بینی ده روزه وضعیت هوا ویژه ایام نوروز 1403، تاریخ صدور: 6 فروردین 1403

پیش بینی ده روزه وضعیت هوا ویژه ایام نوروز 1403

1403/01/06 11:17

پیش بینی ده روزه وضعیت هوا ویژه ایام نوروز 1403، تاریخ صدور: 2 فروردین 1403

پیش بینی ده روزه وضعیت هوا ویژه ایام نوروز 1403

1403/01/02 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 01 تیر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/04/01 12:51

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 29 خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/29 12:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 27 خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/27 12:34

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 21خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/21 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 15 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/15 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 6 خرداد ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/06 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 3 خرداد ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/03/03 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 25اردیبهشت ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/02/25 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/02/19 12:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 16 اردیبهشت ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/02/16 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/02/10 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 04 اردیبهشت ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/02/04 12:16

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 29 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/29 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/26 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 23 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/23 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/20 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/14 12:51

چشم انداز 15 روزه بارش استان تاریخ صدور: 1401/01/06

چشم انداز 15 روزه بارش استان 1401/01/06

1401/01/06 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 02 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/02 13:24

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 01 فروردین ماه 1401

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/01/01 12:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 28 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/28 13:05

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 26 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/26 12:42

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 24 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/24 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 22 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/22 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 20 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/20 13:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 17 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/17 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 10 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/10 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 7 اسفند ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/12/07 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 29 بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/29 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 27 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/27 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 22 بهمن ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/22 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 18 بهمن ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/18 12:37

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 16 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/16 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 11 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/11 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 9 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/09 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/06 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 2 بهمن ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/11/02 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 29 دی ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/29 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 26 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/26 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 24 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/24 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 20 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/20 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 18 دیماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/10/18 13:06

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 آذر ماه 1400

1400/09/28 12:58

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 27 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/27 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 26 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/26 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 22 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/22 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/20 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/17 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/14 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 11 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/11 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 7 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/07 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 3 آذر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/09/03 12:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 30 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/30 13:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 24 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/24 12:50

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 22 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/22 13:12

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 19 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/19 13:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 16 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/16 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 13 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/13 12:54

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 4 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/04 12:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 1 آبان ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/08/01 13:00

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 30 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/30 13:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 26 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/26 12:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 24 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/24 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 21 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/21 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 18 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/18 13:07

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 16 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/16 13:09

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 12 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 13:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 11 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/12 08:14

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 10 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/10 13:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 6 مهر ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/06 13:02

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 3 مهر ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/07/03 12:47

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/31 13:01

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 28 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/28 12:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 23 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/23 12:53

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/20 07:40

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 17 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/17 12:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 14 شهریور ماه 1400

#پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/14 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 13 شهریور ماه

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/13 23:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

1400/06/09 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 8 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/08 16:41

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/07 14:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 6 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/06 13:25

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 2 شهریور ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/06/02 16:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 30 مرداد ماه 1400

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/30 08:27

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1400/05/29 08:19