امروز: دوشنبه 10 مهر 1402

آخرین بروزرسانی: 1402/07/09 13:31:04

شعار سال 1400
تصویر رهبر و پرچم
بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 6 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/06 11:50

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 3 مهر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/07/03 12:09

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 31 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/31 12:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 29 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/29 12:36

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 26 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/26 11:59

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 20 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/20 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 15 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/15 12:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 10 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/10 12:02

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 7 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/07 12:13

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 3 شهریور 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/06/03 11:43

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 28 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/28 12:19

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 22 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/22 12:16

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 19 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/19 11:58

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 14 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/14 12:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 13 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/13 12:16

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 9 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/09 12:01

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 6 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/06 12:37

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 3 مرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/05/03 12:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : شنبه 31 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/31 12:17

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : سه شنبه 27 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/27 12:27

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 23 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/23 12:06

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : پنجشنبه 22 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/22 11:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 18 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/18 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 12 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/12 12:19

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : جمعه 9 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/09 12:17

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : دوشنبه 5 تیر 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/04/05 11:51

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : چهارشنبه 31 خرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/31 12:21

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور : یکشنبه 28 خرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/28 12:06

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 24 خرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/24 11:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 20 خرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/20 11:36

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: چهارشنبه 17 خرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/17 11:27

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان، تاریخ صدور: جمعه 12 خرداد 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/12 11:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 8 خرداد ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/08 11:09

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 2 خرداد ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/03/02 11:29

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/31 11:11

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 30 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/30 12:05

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/28 11:10

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 23 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/23 11:42

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/19 11:32

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: شنبه 16 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/16 11:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/11 11:08

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان؛ تاریخ صدور: جمعه 8 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/08 11:15

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان، تاریخ صدور: شنبه 2 اردیبهشت ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/02/02 11:33

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان، تاریخ صدور: دوشنبه 28 فروردین ماه 1402

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1402/01/28 11:12

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 24 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/24 11:31

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 20 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/20 11:00

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 13 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/13 12:54

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 12 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/12 11:07

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 11 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/11 12:45

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 9 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/09 12:51

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 8 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/08 11:26

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 7 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/07 12:28

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 4 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/04 11:11

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 3 فروردین ماه 1402

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1402/01/03 12:33

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 29 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/29 12:58

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 27 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/27 12:58

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 25 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/25 12:20

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 23 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/23 12:24

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 20 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/20 12:49

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 19 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/19 12:42

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان به تاریخ: دوشنبه 15 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/15 12:04

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان به تاریخ: شنبه 13 اسفند ماه 1401

بولتن پنج روزه پیش بینی وضع هوای استان کردستان

1401/12/13 13:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 9 اسفند ماه 1401

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/12/09 13:09

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 8 اسفند ماه 1401

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/12/08 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 1 اسفند ماه 1401

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/12/01 12:07

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 28 بهمن ماه 1401

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/11/28 11:59

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 25 بهمن ماه 1401

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/11/25 12:12

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 24 بهمن ماه 1401

بولتن پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/11/24 12:05

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان تاریخ صدور دوشنبه 17 بهمن ماه 1401

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان

1401/11/17 12:15

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان تاریخ صدور یکشنبه 16 بهمن ماه 1401

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان

1401/11/16 12:39

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان تاریخ صدور جمعه 14 بهمن ماه 1401

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان

1401/11/14 12:16

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان تاریخ صدور یکشنبه 9 بهمن ماه 1401

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان

1401/11/09 12:26

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان تاریخ صدور شنبه 8 بهمن ماه 1401

پیش بینی هوای پنج روزه استان کردستان

1401/11/08 12:55

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 2 بهمن ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/11/02 12:48

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 1 بهمن ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/11/01 11:43

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 25 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/25 12:24

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: شنبه 24 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/24 12:09

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 20 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/20 12:08

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 19 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/19 11:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 16 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/16 12:45

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 15 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/15 12:17

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 12 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/12 12:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 11 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/11 12:21

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 5 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/05 12:11

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 2 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/02 12:05

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 1 دی ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/10/01 12:26

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 28 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/28 12:03

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: یکشنبه 27 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/27 12:19

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 22 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/22 12:24

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 21 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/21 11:46

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: جمعه 18 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/18 12:39

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 17 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/17 11:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 14 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/14 11:57

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 9 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/09 12:52

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: سه شنبه 8 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/08 10:44

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 3 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/03 11:49

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: چهارشنبه 2 آذر ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/09/02 11:56

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: پنجشنبه 26 آبان ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/08/26 11:32

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان تاریخ صدور: دوشنبه 23 آبان ماه ۱۴۰۱

پیش بینی پنج روزه وضع هوای استان کردستان

1401/08/23 12:12